16 máj 2011

Cenník a zľavy

CENNÍK PLATNÝ PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/20

 

Kurzy všeobecnej angličtiny – dospelí (úrovne A1 – C1)

Rozvrh hodín / počet vyučovacích hodín za semester Školné / semester
2 x 90 minút týždenne / 64 175,00 €
2 x 60 minút týždenne / 32  145,00 €


Kurzy všeobecnej angličtiny – deti a teenageri (úrovne A1 – B2)

Rozvrh hodín / počet vyučovacích hodín za semester Školné / semester
2 x 90 minút týždenne / 64 175,00 €
2 x 60 minút týždenne / 32  145,00 €

Prípravné kurzy na skúšky Cambridge English: First (FCE) a Cambridge English: Advanced (CAE )

Rozvrh hodín / počet vyučovacích hodín za semester Školné / semester
2 x 90 minút týždenne / 64  175,00 €

 

Prípravný kurz na maturitnú skúšku z angličtiny (B1 a B2)

Rozvrh hodín / počet vyučovacích hodín Školné / kurz
1 x 105 minút týždenne / 66 190,00 €*
(*zahŕňa učebné materiály)

ZĽAVY ZO ŠKOLNÉHO

Zľava A: Zľava za odporučenie CEFL poslucháčom CEFL*

 • odporučenie jedného záujemcu – zľava 5 % pre poslucháča CEFL
 • odporučenie dvoch záujemcov – zľava 10 % pre poslucháča CEFL
 • odporučenie troch záujemcov  – zľava 15 % pre poslucháča CEFL
 • odporučenie štyroch a viac záujemcov – zľava 20 % pre poslucháča CEFL

*Zľavu si môže uplatniť poslucháč jazykového centra CEFL, ktorý odporučí CEFL záujemcovi o štúdium anglického jazyka. Záujemca o štúdium musí byť následne reálne zapísaný do kurzu anglického jazyka v jazykovom centre CEFL a musí uhradiť školné.

 

Zľava B: Rodinná zľava*

 • dvaja rodinní príslušníci – zľava 5 % pre každého rodinného príslušníka
 • traja rodinní príslušníci – zľava 10% pre každého rodinného príslušníka
 • štyria a viac rodinných príslušníkov – zľava 15% pre každého rodinného príslušníka

 *Zľavu je možné uplatniť len v prípade, že rodinní príslušníci absolvujú jazykový kurz v CEFL v tom istom semestri resp. školskom roku.

 

Zľava C: Za skorú úhradu školného pre pokračujúcich poslucháčov

 • Pri úhrade školného za 1. (zimný) semester do 31. júla* aktuálneho kalendárneho roka získava pokračujúci poslucháč zľavu 10%  zo školného za 2. (letný) semester v aktuálnom školskom roku.
 • *Zľavu je možné si uplatniť len v prípade, že fakturované školné je pripísané na účet dodávateľa služby do 31. júla  v aktuálnom kalendárnom roku. V opačnom prípade nárok na zľavu zaniká a školné za 2. (letný) semester v aktuálnom školskom roku sa bude poslucháčovi účtovať v plnej výške.
 • Uvedená zľava sa nevzťahuje na učebnú literatúru.

 

Zľava D: Júnová zľava pre nových poslucháčov

 • Poslucháči, ktorí sa zúčastnia zápisov počas jedného z júnových termínov a uhradia zálohovú faktúru do 31. júla* aktuálneho kalendárneho roka, získavajú zľavu 10% zo školného za 1. (zimný) semester v aktuálnom školskom roku.
 • *Zľavu je možné si uplatniť len v prípade, že fakturované školné je pripísané na účet dodávateľa služby do 31. júla  v aktuálnom kalendárnom roku. V opačnom prípade nárok na zľavu zaniká a školné za 1. (zimný) semester v aktuálnom školskom roku sa bude poslucháčovi účtovať v plnej výške.
 • Uvedená zľava sa nevzťahuje na učebnú literatúru.

 

Zľava E: Úhrada školného za oba semestre (zimný a letný) naraz

 • Pri úhrade školného za 1. a 2. semester naraz získava poslucháč učebnú literatúru (t.j. učebnicu a pracovný zošit) zadarmo.

 

Poznámka č. 1: Zľavy navzájom nie je možné kombinovať a sú platné len v aktuálnom školskom roku.

Poznámka č. 2: Uvedené zľavy si môžu uplatniť len samoplatcovia (t.j. zľavy sa nevzťahujú na poslucháčov, ktorým školné za jazykový kurz uhrádza ich zamestnávateľ.)

Poznámka č. 3: Uvedené zľavy sa nevzťahujú na poslucháčov v individuálnych a konverzačných kurzoch.

 

OSOBITNÉ DOJEDNANIE K PRIHLÁŠKE NA ŠTÚDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA

V JAZYKOVOM CENTRE CEFL

 1. Dodávateľom služby „výučba anglického jazyka“ vo všetkých typoch jazykových kurzov je Silvester Rapca, Potravinárska 8, 949 01 Nitra, IČO: 40 879 372. Adresa prevádzky: Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra.

 

 1. Dodávateľ služby sa zaväzuje odučiť rovnaký počet vyučovacích hodín za jeden semester, aký je uvedený na prihláške na štúdium anglického jazyka v jazykovom centre CEFL a to v riadnom alebo vopred dohodnutom náhradnom termíne. V opačnom prípade si objednávateľ môže od dodávateľa služby nárokovať finančnú kompenzáciu za všetky neodučené vyučovacie hodiny.

 

 1. Poslucháčovi v skupinovom jazykovom kurze nevzniká nárok na žiadnu kompenzáciu vyučovacej hodiny (finančnú ani vo forme osobitného náhradného termínu), ktorej sa z akéhokoľvek dôvodu nezúčastní v riadnom dohodnutom termíne. Rovnaké ustanovenie platí aj v prípade, že sa poslucháč z akéhokoľvek dôvodu nezúčastní na vyučovacej hodine v dohodnutom náhradnom termíne.

 

 1. Poslucháč alebo jeho zákonný zástupca sa zaväzuje uhradiť školné za jazykový kurz a učebnú literatúru (v prípade, že si ju objednal prostredníctvom dodávateľa) do dátumu splatnosti stanoveného na riadnej alebo zálohovej faktúre. V opačnom prípade mu môže byť účtované penále vo výške stanovenej na riadnej alebo zálohovej faktúre. Zároveň si za takýchto okolností dodávateľ vyhradzuje právo stornovať prihlášku na jazykový kurz.

 

 1. Poslucháč alebo jeho zákonný zástupca môže kedykoľvek stornovať prihlášku na jazykový kurz u dodávateľa s tým, že poslucháč alebo jeho zákonný zástupca sa zaväzuje stornovanie prihlášky oznámiť dodávateľovi písomne alebo ústne a to v čo najkratšom možnom termíne.

 

 1. V prípade, že poslucháč alebo jeho zákonný zástupca uhradí dodávateľovi školné za jazykový kurz a následne stornuje prihlášku na jazykový kurz, dodávateľ tomuto poslucháčovi alebo jeho zákonnému zástupcovi bude účtovať nasledujúce storno poplatky:
 • storno prihlášky 30 a viac kalendárnych dní pred začiatkom jazykového kurzu: 15% z výšky uhradeného školného,
 • storno prihlášky 15-29 kalendárnych dní pred začiatkom jazykového kurzu: 25% z výšky uhradeného školného,
 • storno prihlášky 8-14 kalendárnych dní pred začiatkom jazykového kurzu: 50% z výšky uhradeného školného,
 • storno prihlášky 1-7 kalendárnych dní pred začiatkom jazykového kurzu: 100% z výšky uhradeného školného,
 • storno prihlášky v deň začiatku alebo ktorýkoľvek deň po začiatku jazykového kurzu: 100% z výšky uhradeného školného.

 

 1. V prípade, že poslucháč alebo jeho zákonný zástupca uhradí záväzne objednanú učebnú literatúru a následne túto objednávku stornuje, dodávateľ si účtuje storno poplatok vo výške 100% z ceny  záväzne objednanej učebnej literatúry.