16 máj 2011

Príprava na maturitu z AJ

OBSAH VÝUČBY

Počas výučby sa zameriavame na prípravu na novú maturitnú skúšku z anglického jazyka.  Výhody tohto typu kurzu sú, že absolventi získajú úplný prehľad o priebehu, úlohách a témach skúšky na úrovniach B1 a B2.  Poslucháči absolvujú cvičné testy,  počas ktorých si osvoja základné  zručnosti na úspešné zvládnutie  maturitnej skúšky.

 

Príprava na externú (písomnú) časť:

  • precvičovanie gramatiky
  • rozširovanie slovnej zásoby
  • nácvik počúvania s porozumením
  • nácvik čítania s porozumením
  • nácvik písania rôznych slohových útvarov (napr. formálny a neformálny list, úvaha, príbeh atď.)

Príprava na internú (ústnu) časť

  • precvičovanie jednotlivých tém s dôrazom na obsahovú a funkčnú  stránku jazyka
  • osvojenie si relevantnej slovnej zásoby k danej téme
  • interakčné cvičenia zamerané na rozprávanie príbehu, tvorbu dialógu a “role plays”

 

ORGANIZÁCIA PRÍPRAVNÉHO KURZU V ŠKOLSKOM ROKU 2018/19

66 vyučovacích hodín (22 seminárov): 21. 9. 2018 – 29. 3. 2019

 

ŠKOLNÉ

pozri cenník